சமூக மாற்றத்திற்கான ஊராட்சி தலைவர்களுடனான கலந்துரையாடல், சிட்டிலிங்கி