உள்ளாட்சிகளுக்கான அதிகாரப்பரவல் தேர்தல் அறிக்கை_2021                                                                                                                                                                                                                                    Decentralization Manifesto 2021 – English